Visar inlägg med tagg:

Foto:  John Hägglund

Foto: John Hägglund

Dagens gästbloggare är Peter Frövik på Kungsholmens grundskola. Kungsholmens grundskola är en F-9-skola med cirka 1200 elever.

Trots att många av oss tänker på skolbibliotek som en demokratisk rättighet där också elevdemokrati är ett av målen, används ordet elevdemokrati ganska sparsamt i dokument om skolbibliotek. Ett syfte med att ha målformuleringar kring elevdemokrati är att förbereda eleverna så att de kan delta det demokratiska samhället.  I stadens skolbiblioteksplan nämns den demokratiska aspekten inte explicit, men det nämns indirekt i stycket om Bibliotekariers/skolbibliotekspersonals ansvar ”… utvecklar och följer upp verksamheten i dialog med rektor, elever och pedagogisk personal i enlighet med uppställda mål.”

För att utveckla verksamheten är det viktigt att både ha mål klara för sig, samt att då och då kontrollera hur det går. Jag tycker vi på skolan har bra och tydliga mål formulerade. Frågan är då hur en kan mäta, utvärdera och sedan förändra verksamheten.

När jag började på Kungsholmens grundskola för två år sedan gick jag ut med en enkät till eleverna i årskurserna 2, 5 och 8 för att få en referenspunkt på hur det såg ut med deras läsning just då. Enkäten innehöll frågor om hur mycket eleven tycker om att läsa, hur ofta, var, om det är lätt att hitta böcker, vad som påverkar bokval, vem som ger bra boktips och lite allt möjligt.

Eftersom några frågor var lite otydligt formulerade bjöd jag in elevrådsrepresentanterna i respektive årskurs till intervjuer med förhoppningen att de kunde hjälpa mig tolka svaren. Det blev givande samtal där jag fick värdefull information om hur jag skulle gå vidare. Svaren gällde enkla saker som att  göra en tydligare skylt när biblioteket är öppet. Eleverna hade många åsikter om klassuppsättningarna och hur den gemensamma läsboken väljs, det vill säga boken som klassen läser gemensamt i svenska. Eleverna ville ha större inflytande över valt av boken. Förändringen blev att jag köpte in 5-6 exemplar av utvalda böcker och bokpratade om inför en ny läsperiod. Eleverna fick sedan välja mellan titlarna istället för att lärare presenterade en bok för hela klassen. Läraren fick läsa fler böcker och förändra sitt arbetssätt lite men eleverna kände större läslust och i slutändan valde flera elever att läsa titlar som andra i klassen läst och tipsat om.

Utöver det har jag också försökt hitta andra former för elever och personal att påverka skolbiblioteket.

När vi under förra läsåret skapade små biblioteksfilialer, läsrum, på alla avdelningar F-3 tog jag fram ett grundbestånd av nya böcker till dem. Varje rum fick en ansvarig pedagog, en superläsare, och utifrån grundbeståndet fick superläsaren ta bort och önska nya titlar. När rummen öppnade var allt tiptop ordnat och eleverna fick via fritidsråden själva formulera vilka regler som skulle gälla i rummen. Det blev faktiskt regler som påminde ganska mycket om de som gäller i skolbiblioteket. De elever som vill får också följa med till skolbiblioteket för att byta ut den del av läsrummens bestånd som lånas där.

Skolbiblioteket har tagits upp på elevrådet då och då. Det fick mig att ställa frågan till elevrådet om det istället borde finnas ett eget biblioteksråd. Svaren spretade lite och vi har idag inget biblioteksråd. Vi får se hur det blir i framtiden.

Vad vi däremot har är möjligheten för den som går i årskurs 4, 5 och 6 att bli biblioteksassistent. Det är ett resultat av att elever önskade få ta större del i och ansvar för biblioteket.

Som biblioteksassistent får en lära sig hur böckerna ska stå och varför. Hur en söker och finner och hur en hjälper andra elever att hitta böcker. Assistenterna har också visat sig vara en fantastiskt värdefull grupp att bolla idéer med. Det har hittills gällt alltifrån små saker som huruvida sagor och samlingar ska stå tillsammans, om vi kan döpa om knubben på hyllsignum Q, till större saker som hur vi ska möblera och tillgängliggöra böcker. Biblioteksassistenterna hjälper idag till att bemanna biblioteket på sina raster och sin fritid.

Sedan finns också en helt annan aspekt av elevdemokrati än att kunna påverka vad som finns att läsa och hur skolbiblioteket fungerar. I stadens skolbiblioteksplan står det: ”Att kunna läsa, förstå och göra sin röst hörd är en rättighet för alla barn och ungdomar. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett demokratiskt samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera information.” Det vill säga att kunna förstå olika slags texter, identifiera felaktigheter, hitta trovärdig information och själva uttrycka välgrundade åsikter. Att samarbeta med lärare och annan pedagogisk personal för att ge elever ord och verktyg att förstå, identifiera och att kunna formulera fakta och åsikter är också att arbeta för elevdemokrati. Då kommer vi kanske också in på elevinflytande i undervisningen och det är minst lika spännande som någon deckare eller rysare. Men mer om det en annan gång!

/Peter Frövik

Lärarbibliotekarie/IKT-pedagog

LU-20412989Både Skolverket och Skolinspektionen har flera gånger betonat betydelsen av elevernas delaktighet och inflytande över sin skolgång. Men hur kan skolbiblioteket arbeta med frågan? Här har vi samlat olika tips och förslag från Stockholms stads skolbibliotekarier.

  • På Enbacksskolan har man Mediateksråd, ett råd för varje stadium. Denna termin prövar de ett sätt att låta eleverna få inflytande i beståndsutvecklingen, trots att det finns begränsat med medel. Råden träffas och samtalar om vilka genrer de tror att klasskamraterna gillar. Av dessa genrer görs en digital enkät i Forms som Mediateksrådsrepresentanterna låter klasskamraterna göra. Där väljer de vilka genrer som de tycker behövs mer böcker av. Därefter får Mediateksråden välja ut de konkreta titlarna inom de framröstade genrerna. Skolbibliotekarie Cilla Dalén håller i mötena och köper in de utvalda böckerna.
  • På Hässelbygårdsskolan samlar skolbibliotekarien Jessica Huss in inköpsförslag av eleverna själva till nya böcker och detta är mycket uppskattat. Hon  låter eleverna vara delaktiga i skyltningen i skolbiblioteket ibland t. ex vid jul, då fick dem ställa fram julböcker som de ville skylta. Detta har medfört att dem själva ändrar min skyltning spontant och hon låter deras ändring stå kvar tills nästa runda så att eleverna märker att hon lät deras egna skyltförslag stå kvar ett tag, utan att ändra på den direkt. Det händer att Jessica låter någon lite uttråkad elev hjälpa med boksorteringen i bilderbokslådan efter enkla kategorier: de minsta böckerna längst ned, mellanstora böcker på mitten och stora bilderböcker högst upp och på så vis märks elevinflytande på ordningen. Jessicas senaste projekt med elevinflytande och synliggörandet av biblioteksverksamheten är att låta 3:orna skriva bokrecensioner av en favoritbok som hon sedan sätter i biblioteket. Detta för att eleverna ska få vara varandras läsande förebilder. På så vis skapas mer elevinflytande då eleverna få vara med att inreda biblioteket och även någonstans att få vara en skribent/författare. Dessutom sätter hon upp deras fina kärleksteckningar (porträtt av Jessica, blommor och andra fina motiv) som en del av inredningen för att ytterligare visa att det är elevernas plats.
  •  På Backluraskolan har Jenny Berggren en tipslåda för inköpsförslag. Hon har även prao för alla elever i åk 2 och har nyligen startat upp ett biblioteksråd med två representanter per klass i åk 2-5.
  • Eleanor Ekman på Sjöstadsskolan har även hon en tipslåda. Hon låter de yngre eleverna får hjälpa till att lämna tillbaka böcker och lära sig (under överinseende) vad böckerna har för signum och var de ska stå. Eleverna har inflytande kring vilka böcker de vill att hon  ska köpa in eller beställa från Mångspråksbiblioteket.
  • Lena Petersen-Larsson på Skarpnäcks skola har biblioteksansvariga elever i olika årskurser som utgör en sorts biblioteksråd.  Innan covid-19 hade de ett par gånger per termin möten då man jobbade tillsammans och avrundade med en fika. Nu har de istället haft kontakt via Teams. Gruppen har lärt sig att ställa upp böcker på rätt plats i biblioteket, packa upp bokleveranser och pricka av på följesedlar, stämpla böcker, dela ut nyboks-kataloger till alla årskurser, tömma boklådan för återlämning (som står utanför biblioteket) och avregistrera lånen. De pyntar och håller ordning i biblioteket, allt utifrån intresse och tid. Lena låter även elever som inte ingår i gruppen att hjälpa till närhelst de har lust och tid och det passar verksamheten. En gång per termin skickar Lena ut en Bokönskelista till alla klasser. De listorna blir underlag för vilka böcker hon kommer att beställa. Önskemål lämnas även direkt till henne, löpande under året.

Biblioteksråd nämns av Skolverket som ett sätt att göra eleverna delaktiga i skolbibliotekets verksamhet.

Läs mer om delaktighet i skolan på Skolverkets hemsida. 2019 disputerade universitetslektor Linda Eriksson i ämnet elevdelaktighet, klicka dig  vidare för att läsa en sammanfattning.

/Malena Martinger Storme

Skolbibliotekskonsulent

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier