Visar inlägg med tagg:

16

maj

Kungliga biblioteket (KB) samlar varje år in statistik från landets bibliotek, bland annat skolbibliotek. Nyligen publicerades sammanställningen och analysen för 2023. Vad säger den om skolbiblioteken i landet? För det första att statistiken för skolbiblioteken är osäker på grund av flera faktorer, bland annat svarsbortfall och diffusa gränsdragningar. Men med det sagt så konstaterar KB ändå bland annat att:

 • Antalet skolelever som har tillgång till ett minst halvtidsbemannat skolbibliotek eller ett integrerat folk- och skolbibliotek är som vanligt färre än hälften av alla elever som går i grundskola eller på gymnasium.
 • Skolbiblioteksbemanningen i landet har inte utvecklats nämnvärt under 2023 jämfört med tidigare år.
 • Personaltätheten på skolbibliotek är i genomsnitt 0,17 årsverken per 1 000 elever.
 • Skolbiblioteken köper in medier för i medeltal 98 kronor per elev.
 • Lånen per elev ligger på i snitt 11 fysiska utlån.
 • Totalt finns det 30493 sittplatser och 1142 anställda på landets skolbibliotek.
 • Skolbiblioteken har i medeltal öppet 33 timmar per vecka.

Vill du läsa mer om skolbiblioteksstatistiken och KBs analys för andra bibliotekstyper hittar du all statistik och rapporten här:

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2023 – Kungliga biblioteket

Översyn av skolbiblioteksstatistiken

Eftersom den befintliga skolbiblioteksstatistiken är så osäker, vilket också lyftes i utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” (SOU 2021: 3), har KB fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Skolverket förbättra statistikens användbarhet, öka svarsfrekvensen och verka för mer jämförbara svar. Troligen blir det ett helt nytt upplägg för insamlandet, med enklare och färre frågor. Arbetet pågår men planen (enligt KB) är att en ny enkät ska testas under 2025 och det kommer att finns möjlighet för dig som ska svara att tycka till om utformningen.

/Jenny

Kungliga biblioteket (KB) sammanställer via enkäter statistik över landets alla bibliotek varje år. Nu är sammanställningen över förra året klar och du kan läsa mer samt ladda ner hela rapporten KBs webbplats.

Bibli­o­teks­sta­tisti­ken 2021: Fler aktiviteter under pandemins andra år – Kungliga biblioteket

De har skett en viss ökning av elever som har tillgång till bemannade skolbibliotek sedan föregående år. Totalt går minst 563 000 elever i grund- och gymnasieskolor med tillgång till något av de 881 enskilda skolbibliotek som har minst en halvtidsbemanning. Det är cirka 30 000 fler elever än 2020. Sammantaget med de  integrerade folk- och skolbibliotek som finns i landet så är det 46 % av eleverna  som hade tillgång till skolbibliotek med minst halvtidsbemanning (2020 var siffran 45 %).

Annat som går att läsa i rapporten är bland annat att:

 • enskilda skolbibliotek i genomsnitt har ett 30-tal sittplatser
 • den genomsnittliga golvytan är 170 kvadratmeter
 • skolbiblioteken har i genomsnitt 22 medier per elev
 • medelvärdet för kostnad per elev av fysiska medier uppgår till 95 kronor
 • skolbiblioteken har i medeltal öppet 30 timmar per vecka

/Jenny

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier